Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
De leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Uitgeverij Examentrainingen4you op haar website en op alle overeenkomsten die via haar website tussen Uitgeverij Examentrainingen4you en Afnemer worden aangegaan tot het leveren van boeken. Door Afnemer gehanteerde algemene of andere voorwaarden, waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan, worden door Uitgeverij Examentrainingen4you uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van deze overeenkomst.

Artikel 2 Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder Uitgeverij Examentrainingen4you:
educatieve uitgeverij, gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht, dossiernummer 30169721.
Website: de plaats op het internet waar Uitgeverij Examentrainingen4you de mogelijkheid biedt om door middel van elektronische communicatie een bestelling bij haar te doen.
Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Uitgeverij Examentrainingen4you via haar website een overeenkomst heeft gesloten tot het afnemen van één of meer boeken.
Het BTW nummer van Uitgeverij Examentrainingen4you is: NL 0186 78 592 B01.

Artikel 3 Prijzen
3.1 Levering van boeken geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de website vermelde prijzen.
Prijzen die door Uitgeverij Examentrainingen4you op een andere wijze dan op de website zijn afgesproken, binden Uitgeverij Examentrainingen4you niet voor boeken die via de website worden besteld, tenzij dat tussen Uitgeverij Examentrainingen4you en Afnemer schriftelijk uitdrukkelijk anders is afgesproken.

3.2 Alle door Uitgeverij Examentrainingen4you gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De vermelde prijzen zijn inclusief verzendkosten.

3.3 Uitgeverij Examentrainingen4you behoudt zich het recht voor de prijzen om welke redenen dan ook te wijzigen. Gewijzigde prijzen gelden vanaf het moment dat deze op de website worden vermeld. Fouten in de prijsmeldingen worden voorbehouden.

Artikel 4 Aanbieding, bestelling en totstandkoming van overeenkomst
4.1 Alle aanbiedingen van Uitgeverij Examentrainingen4you zijn vrijblijvend. Een aanbod op de website kan door Uitgeverij Examentrainingen4you binnen twee werkdagen na ontvangst van een bestelling van een afnemer worden herroepen, in welk geval er geen overeenkomst tot stand komt.

4.2 De overeenkomst komt tot stand door een bestelling van Afnemer via de website of via info@examentraining4you én schriftelijke aanvaarding (per e-mail) van deze bestelling door Uitgeverij Examentrainingen4you.

4.3 Ter zake van gewisselde communicatie en gedane bestellingen, leveringen en betalingen worden de systemen en administratie van Uitgeverij Examentrainingen4you geacht een juiste weergave hiervan te bevatten, behoudens bewijs van het tegendeel door Afnemer.

4.4 Afnemer kan binnen 14 werkdagen na levering van het boek dit retourneren aan Uitgeverij Examentrainingen4you. De verzendkosten voor het terugsturen zijn volledig voor rekening van de Afnemer.
Het volledige inkoopbedrag zal door Uitgeverij Examentrainingen4you aan Afnemer worden terugbetaald binnen 30 dagen.

4.5 Indien de in opdracht van Afnemer door Uitgeverij Examentrainingen4you te leveren boeken niet binnen 30 dagen kunnen worden geleverd wegens overmacht, is Afnemer gerechtigd zonder enige voorwaarden de opdracht te annuleren.

Artikel 5 Levering
5.1 Bestelde boeken worden aan Afnemer geleverd door aflevering, in casu bezorging van de boeken op het daartoe door Afnemer opgegeven adres dan wel, indien de boeken daar niet in ontvangst genomen of in een postbus achtergelaten kunnen worden, achterlating op dat adres van een schriftelijke mededeling waarin wordt vermeld hoe geadresseerde in het bezit kan komen van de boeken. De boeken zijn voor risico van Afnemer vanaf het moment van aflevering.

5.2 Uitgeverij Examentrainingen4you is gerechtigd nakoming van enige verplichtingen jegens Afnemer op te schorten zolang Afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen jegens Uitgeverij Examentrainingen4you, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan.

Artikel 6 Betaling
6.1 Betaling door Afnemer aan Uitgeverij Examentrainingen4you geschiedt gelijktijdig met de bestelling van de boeken door middel van iDEAL betalingsmogelijkheid.

6.2 Ingeval van bestelling via email geschiedt de facturering door Uitgeverij Examentrainingen4you gelijktijdig met de bestelling van de boeken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is afgesproken. De betalingstermijn wordt op de factuur vermeld.

Artikel 7 Reclames, klachten en retourzendingen
7.1 Afnemer dient klachten over geleverde boeken binnen één week na aflevering schriftelijk met duidelijke omschrijving van de klachten aan Uitgeverij Examentrainingen4you mede te delen. Bij uitblijven van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens Uitgeverij Examentrainingen4you ter zake van gebreken aan geleverde boeken.

7.2 Indien aan Afnemer een niet besteld of een beschadigd boek is afgeleverd, is de Afnemer gerechtigd het boek naar Uitgeverij Examentrainingen4you in een deugdelijke verpakking te retourneren. De Afnemer is hierbij verplicht de reden van de retourzending schriftelijk mee te delen. Na ontvangst van de retourzending zal Uitgeverij Examentrainingen4you, indien zij de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog het door de Afnemer bestelde boek respectievelijk een onbeschadigd boek leveren. In dit geval komen de retourverzendkosten voor rekening van Uitgeverij Examentrainingen4you.

7.3 Indien Afnemer een boek om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het boek binnen 8 dagen na aflevering in een deugdelijke verpakking te retourneren aan Uitgeverij Examentrainingen4you. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het geretourneerde boek onbeschadigd is. In dit geval zijn de kosten van retourzendingen geheel voor rekening van de Afnemer.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring
8.1 De totale aansprakelijkheid van Uitgeverij Examentrainingen4you wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van prestatie is beperking tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (exclusief BTW).

8.2 Aansprakelijkheid van Uitgeverij Examentrainingen4you voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan bedoeld in artikel 8.1 is uitgesloten.

Artikel 9 Beëindiging van de overeenkomst
Uitgeverij Examentrainingen4you heeft het recht de overeenkomst met Afnemer met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving te ontbinden indien:

 • Afnemer ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming
  van enige op hem rustende verplichting;
 • Aan Afnemer (al dan niet) surseance van betaling wordt verleend of Afnemer in staat van
  faillissement wordt verklaard;
 • Afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn
  bedrijfsactiviteiten zonde voorafgaande schriftelijke mededeling aan Uitgeverij
  Examentrainingen4you ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
Uitgeverij Examentrainingen4you behoudt zich de eigendom van alle door haar aan Afnemer geleverde boeken voor totdat Afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Uitgeverij Examentrainingen4you uit hoofde van enige overeenkomst tot levering van boeken.

Artikel 11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Het is Afnemer niet toegestaan (en dit geldt zo nodig in aanvulling op auteurs- of naburige rechten van Uitgeverij Examentrainingen4you) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Examentrainingen4you een door haar aan Afnemer geleverd en/of ter beschikking gesteld boek geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of openbaar te maken indien dat geschiedt:
!. ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling;
II. voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is;
III. voor het overnemen in dagbladen, tijdschriften, al dan niet in digitale vorm, of in andere
media kanalen tenzij in deze leveringsvoorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 12 Overmacht
Onder overmacht voor Uitgeverij Examentrainingen4you wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die niet te wijten is aan de schuld van Uitgeverij Examentrainingen4you noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of die het gevolg is van het feit dat een door Afnemer besteld product tijdelijk bij Uitgeverij Examentrainingen4you of haar toeleverancier niet meer voorradig is.

Artikel 13 Toepasselijkheid recht en geschillen
Op elke door Uitgeverij Examentrainingen4you gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die betrekking hebben op een afgesloten overeenkomst tussen Uitgeverij Examentrainingen4you en de Afnemer, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Disclaimer/copyright

Disclaimer
Uitgeverij Examentrainingen4you besteedt voortdurende aandacht aan de samenstelling van deze website en de juistheid van de opgenomen gegevens en informatie.
Uitgeverij Examentrainingen4you garandeert niet dat de website continu beschikbaar, veilig of foutvrij is. Uitgeverij Examentrainingen4you aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van haar webshop of met de tijdelijke onmogelijkheid deze site te bereiken en te raadplegen.
Aan alle op deze website getoonde of van deze website te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright
Alle informatie op de website, in welke vorm dan ook is eigendom van Uitgeverij Examentrainingen4you, en mag door een andere partij zonder toestemming niet commercieel worden geëxploiteerd.